Sunday 25 February 2024  
   

Превртен (инвертен) покрив - трајна и корисна површина
Print

Рамниот покрив, топлинско изолиран по системот на ПРЕВРТЕНИ ПОКРИВИ, ја имапосакуваната издржливост.

Хидроизолацијатане е подредена на циклусот на смрзнување и прегревање, бидејќи хидроизолацискиот слој безбедно е заштитен пред влијанието од околината со тврда и не-апсорбирачка XPS топлинска изолација. Температурата на хидроизолациската мембрана  во текот на годината не се разликува многу од температурата на просторот, затоа топлинската и механички заштитената хидроизолација ги задржува адекватните својства неколку пати подолго од мембраните коишто се подложени на влијание од околината.

Со топлинско изолациските плочи FIBRANxpsво системот на ПРЕВРТЕНИ ПОКРИВИ рамниот покрив може да постане корисна тераса, градина на покривот, или дури паркинг или спортско игралиште.

ПРЕВРТЕНИОТ ПОКРИВ во сите аспекти е најоптимален покрив, како за изведувачот така и за инвеститорот односно корисникот, затоа популарноста на овој систем е во пораст.  Најстарите такви покриви, се стари повеќе од половина век и се уште ги исполнуваат проектнтите барања.

ПРЕВРТЕНИОТ ПОКРИВ Е ПОКРИВ НА ИДНИНАТА

Револуционерниот пронајдок на ПРЕВРТЕНИТЕ ПОКРИВИ ја врати довербата во рамните покриви, бидејќи им обезбеди трајност и бесплатно им додаде корисна површина.

 

СОСТАВ на превртениот покрив

 • Хидроизолација наместена на површината во наклонот (наклонски бетон или наклонска топлинска изолација FIBRANxps INCLINE)
 • Топлинска изолација од екструдиран полистирен на пример FIBRANxps 300-L, кој што ја штити хидроизолацијата и и обезбедува трајност,
 • Надградба, која што зависи од  посакуваниот заклучен слој односно од намената на површината.
 

ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА на превртените кровови - минимални барања

 • Декларирана цврстина на притисок CS(Y10) ≥ 300 kPa (30 t/m² при10% деформација)
 • долгорочнадифузиска апсорпција на водаWD(V) ≤ 3 вол. %
 • долгорочнаапсорпција на водасо потопувањеWL(T) ≤ 0,7 вол. %
 • облик на рабовите на плочите со преклоп (L облик на работ)
 • мазна површинана плочите

Наведените услови ги исполнува типот на производ FIBRANxps 300-L.

Изолациските плочи на превртениот рамен покрив задолжително се местат само во еден слој.

 Зошто?

Во случај изолацијата во превртениот кров да е положена во повеќе слоеви водата и влагата се задржуваат во долните слоеви на изолацијата бидејќи водениот филм меѓу плочите се однесува како парна препрека и спречува водата или влагата да се исуши. Изолацијата во константно влажна околина има зголемена топлинска проводливост, односно покривот е затоа послабо изолиран.

Во случај на изолација во повеќе слоеви особено во изградбата на нискоенергетски објекти, кои  бараат големи дебелини на покривните изолации, го избираме системот DUOодносно OPTIMOПОКРИВИ.

Вослучајнареконструкцијана постоечки покрив, го избираме системот заPLUS ПОКРИВ.


ОСНОВНИТЕ ПРЕДНОСТИ на превртениот покрив

Превртениот покрив обезбедува:

 • трајност на хидроизолацискиотслој,
 • долг животна покривот,
 • ефикасност и трајност на топлинската заштита како во вруќите летн денови така и во екстремно ладните зими,
 • оптимална изведбабез штетните топлински мостови,
 • корисна структура со можност на употреба на површината,
 • разновидност вокомбинациинаповршината,  
 • можност наидни преуредувања за друга намена без интервенција на функционалниот дел од покривот,
 • едноставно откривање на грешките и едноставна санација,
 • површина на покривот која што е во равнотежа со природата,
 • минимален трошок за инвестиција во однос на стекнатите предности.


Рамен ИНВЕРТЕР кров
Print

 

На рамен кров, термоизолацијата со ИНВЕРТЕР КРОВ систем, заштитата од водопропустливост, со заштита од загадување на околината со тврда и непропуслива XPS термо изолација, која му нуди долготрајност на самиот кров.

ИНВЕРТЕР КРОВ е кровот на иднината

Со револуцонерното откритие на ИНВЕРТЕР КРОВот, рамните покриви се здобија со доверба, кој обезбедува издржливост и долготрајност без дополнителен трошок. Со термоизолационите табли ФИБРАНxps во системот за ИНВЕРТЕР КРОВ, рамниот кров може да биде претворен во тераса, градина на кровот, паркинг или спортско игралиште.

Во сите системи за ИНВЕРТЕР КРОВ, водоотпорниот слој е заштитен од предвремено стареење ( заради температурните разлики) и механички оштетувања, со поставување на термо изолација произведена од екструдиран полистирен т.е. со ФИБРАН XPS 300 L таблите, што овозможуваат квалитетен и издржлив кров. Во исто време, ИНВЕРТЕР кровот овозможува термиќки перформанси, а термичката изолација ФИБРАН xps дава позитивни ефекти дури и кога се наоѓа во влажна средина.

ИНВЕРТЕР КРОВот е главен избор за кровот, за градежникот, како и за самиот инвеститор, и затоа во последно време се повеќе се решаваат за овој вид на кровно решение. Првично почнале да се прават предп половина век, и стануваат се поактуелни.

Конструкција на ИНВЕРТЕР КРОВ е со изолациони табли во еден слој. Во случај на поставување на повеќе слоеви на изолација, посебно кога се работи за нискоенергетски конструкции, тоа бара тенок слој на термоизолација DUO roof или OPTIMO систем на инвертер кров.

Во случај на веќе постоечки кров, се бира PLUS Roof. 

Термоизолација на инвертер кровови

Термоизолацијата мора да ги има следниве технички карактеристики, за да ги задоволи барањата на системот на инвертер кров

- сила на компресија CS (y10) >300 kPa ( 30 ton/m2 на 10 % деформација)
- долготрајна апсобција на вода при дифузија WD (V) < 3 vol. %
- долготрајна апсорбција на вода при натопување WL(T)< 0,7 vol. %
- таблите да имаат Л жлеб
- рамна површина на таблитеRss Feeds

Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera